Reklamačný poriadok pre VO

U velkoobchodního odběru, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

Postup při reklamaci.

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši kontaktní adresu:

  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci předem informujte pomocí e-mailu či telefonicky
  • reklamované zboží nám doručte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se nedohodneme na delší lhůtě).

Reklamované zboží nám zašlete na adresu sídla společnosti:

Spring Time, s.r.o. Strojnická 405 735 62 Český Těšín - Mosty

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 02.08..2018